Medlemsorientering

12. maj 2019


GENERALFORSAMLING 2019

Efter en veloverstået generalforsamling for Venstre Ærø, på Hotel Marstal den 28. februar 2019, hvor der blev valgt ny bestyrelse, blev der den 11. marts afholdt et konstituerende møde.

Formanden gav sig selv, da jeg, Lennart L. Mogensen, blev valgt den 28. februar, hvor bestyrelsen nu ser ud som følger:

Formand :          Lennart L. Mogensen
Næstformand : Keld Madsen
Sekretær :          Ulla Balling
Kasserer. :          Kurt Mogensen ( udenfor bestyrelsen)
Medlemmer :    Christian Aarup
                            Ib Norris
                            Heidi Thrane
                            Axel Krogenlund Larsen
Suppleanter :    Johan Røhling
                            Jan Ivert Kristensen

Som noget nyt er der lavet et lille “event og logistik udvalg”, der varetages af Heidi Thrane og Johan Røhling, som bla. vil skulle forestå de arrangementer Venstre Ærø fremadrettet vil arrangere.

Efter en evaluering af netop overståede generalforsamling, besluttedes det, at fremtidige generalforsamlinger vil blive indledt med fællesspisning kl 18, da spisningen fandtes at være lidt sent på aftenen.

Næste fokus for bestyrelsen er det kommende EU - valg og ikke mindst Folketingsvalg, hvor det besluttedes at give vores lokale kandidat, Ole F. Pedersen, vores fulde opbakning, men støtter naturligvis de øvrige Venstre kandidater på Fyn, som arbejder for problemstillinger på Ærø.

Lennart L. Mogensen
Formand, Ærø Venstre

BUDGET 2017

Tak til alle i kommunalbestyrelsen for at være med til et bredt forlig om budgettet, men også tillykke til Ærø for at vi for andet år i træk har kunnet strikke et budget sammen uden at skulle lave serviceforringelser og besparelser.

Der er endda blevet mulighed for en del nye tiltag.

Vores mål på henholdsvis 15 mill i overskud på den skattefinanserede del og de 25 mill i ultimo kassebeholdning er til fulde indfriet med 19,6 mill i overskud på driften og 39,5 mill i likviditet.

Når det så er sagt, må jeg endnu engang minde om, at vi for 3. gang i min tid ved budgetlægning har været præsenteret for faretruende tal når vi har afholdt budgetseminar midt i august, hvor tallene ikke er præcise og ikke kan bruges som et beslutningsgrundlag. – Tænk sig, hvis vi den 16. august havde meldt ud i organisationen, at der skulle spares 9 mill for at leve op til vores måltal på 15 mill på driften.

Det havde givet utryghed i alle vores institutioner og ansatte i kommunen.

Fra den 15/8 og indtil i dag er det tal steget med mere end 13 mill og det selvom vi har lagt ny drift ind i 2017.

Vi er en lille kommune med begrænsede ressourcer, men næste år bør budgetseminaret skubbes ca. 14 dage, så tallene på budgetseminaret vil være mere retvisende. – Vores ansatte i Løn- og økonomi har gjort et stort stykke arbejde, men måske skal vi have flere i afdelingen for at få lavet de budgetkontroller som vi efterspørger.

Det er jo heldigvis positivt, at det går den vej, som det er og både 2017 og 2018 ser rigtig fine ud, hvor 2019 og 2020 er mere problematiske, men går man tilbage i 2013 budgettet og ser hvordan 2015 og 2016 så ud, var de også ganske bekymrende dengang.

Venstre er glade for, at vi kunne samles om at støtte Søby havn med 41 mill til havneudvidelsen, styrkelse af personalehåndteringen, penge til ekstra markedsføring, flere midler til energirenovering på kommunens ejendomme, beløbet burde måske have været større for at kun opnå større besparelser. 

Flere penge til asfalt, som vi jo også har gjort i 2016, som alle nu kan se et synligt bevis på og så fik vi også afsat penge til reparation af spuns i lystbådehavnen i Marstal og samtidig mulighed for at etablere en spuleplads og en ny længe ventet mastekran.

I 2017 laver vi en forsøgsordning med søndagsåbent i månederne juni, juli og august på vores genbrugsstation. Et forslag som Venstre også fremsatte sidste år, men der blev det kun til ekstraordinært åbent i påsken, nu tager vi så også søndagene med og da det er brugerbetalt vil det koste hver husstand ca. 14 kr. Penge jeg tror mange gerne vil bidrage med for at få denne serviceudvidelse.

Til gengæld blev der ikke afsat et konkret beløb til den cykelstiplan vi har fået udarbejdet, da det havde været en god signalværdi at sende, at afsætte penge til formålet, når vi skal ud at søge diverse fonde til de mange projekter, men jeg ser frem til, at vi får planen godkendt og kommunalbestyrelsen ikke vil holde sig tilbage med at give en tillægsbevilling til konkrete projekter.

Venstre stillede også forslag om at afsætte et millionbeløb til udvikling af Ærø og her tænkte vi på at få lavet nogle optimale rammer for erhvervsliv, markedsføring af muligheden for køb af huse til fritidsbrug, flere penge til energiforbedringer og måske overveje at lave vore pasningsordninger for børnefamilier endnu billigere end de er i dag, så vi kunne tiltrække disse børnefamilier til øen.

Med disse ord vil Venstre anbefale budgettet godkendt.